Vanhenemisen teoriat: Miksi vanheneminen tapahtuu?

Teksti on kirjoitettu yhdessä Saara Marttilan (FT, molekyylibiologi, gerontologi) kanssa.

Yksi yleisimmistä harhaluuloista vanhenemiseen liittyen on, että vanhenemme ja lopulta kuolemme, jotta nuoremmalle ja hyväkuntoisemmalle sukupolvelle tulisi tilaa. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan on ilmeinen kehäpäätelmä. Jos vanhenemista ei tapahtuisi, edellinen sukupolvi ei olisi sen huonommassa kunnossa kuin seuraavakaan, eikä siis olisi mitään erityistä syytä tehdä sille tilaa. Miksi siis olemme luonnonvalintaan perustuvan evoluution tuoksinassa päätyneet olemaan eliölaji, joka vanhenee?

Vanhenemisen suureen miksi-kysymykseen voidaan vastata usean eri teorian kautta. Kuva: Pixabay

Vanhenemisteorioiden on tarkoitus vastata kysymykseen ”Miksi vanhenemme?” tai hiukan monisanaisemmin muotoiltuna ”Miten olemme päätyneet olemaan eliölaji, joka vanhenee, vaikka vanheneminen heikentääkin yksilön elinkelpoisuutta?”. Rinnakkainen kysymys tälle on ”Millä mekanismeilla vanhenemme?” eli ”Mitkä asiat soluissamme ja kehossamme menee ajan kuluessa rikki?”. Toisinaan nämä kaksi kysymystä menevät sekaisin, vaikka ensimmäiseen onkin haettava selitystä evoluutiobiologiasta ja toiseen solu- ja molekyylibiologiasta. Tässä tekstissä esitellään neljä tällä hetkellä vallalla olevaa vanhenemisen teoriaa.

Nuoren etu voi olla vanhan taakka, erityisesti valintavarjossa

Luonnonvalinta suosii yksilöitä, jotka ovat parhaiten sopeutuneet vallitseviin oloihin ja tuottavat näin suurimman määrän jälkeläisiä. Valintavarjolla tarkoitetaan iän myötä heikkenevää luonnonvalinnan valintapainetta, joka ei riitä poistamaan myöhään ilmeneviä haitallisia ominaisuuksia. Näin ollen ne ominaisuudet, jotka tulevat esiin vasta sen jälkeen, kun yksilö on jo tuottanut suurimman osan jälkikasvustaan säilyvät populaatiossa.

Vanhenemiseen liittyvät muutokset ovat tällaisia valintavarjoon jääviä ominaisuuksia. Valintavarjo selittää vanhenemisen ilmiön säilymisen evoluutiossa – omaisuus säilyy, koska siihen ei kohdistu valintapainetta.

Antagonistinen pleiotropia on melkoinen sanahirviö, mutta ilmiönä toivottavasti helpompi ymmärtää. Pleiotropialla tarkoitetaan tilannetta, jossa sama geeni (tai joukko geenejä) säätelee useaa eri ominaisuutta. Esimerkkinä tästä on geenijoukko, joka säätelee sekä juoksukykyä että elinikää.

Antagonistinen puolestaan tarkoittaa vastavaikutteista tai päinvastaista. Kun nämä kaksi termiä yhdistetään, puhutaan ilmiöstä, jossa samalla geenillä on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia yksilössä. Vanhenemisen kohdalla antagonistisella pleiotropialla viitataan tilanteeseen, jossa tietty geeni (tai ominaisuus) on hyödyllinen varhain, mutta haitallinen myöhemmin elämässä. Antagonistinen pleiotropia on myös sidoksissa valintavarjoon, voi ajatella, että myöhemmin elämässä ilmi tuleva ominaisuus jää nimenomaan valintavarjoon.

Vaikka yleisimmin hyväksytyt vanhenemisteoriat ovat alla esitetyt kertakäyttöisen kehon teoria sekä vanhenemisen kehitysteoria, ne molemmat noudattavat valintavarjon ja antagonistisen pleiotropian periaatteita.

Tasapainottelua lisääntymisen ja oman kehon korjaamisen välillä

Kertakäyttöisen kehon teoria lähtee ajatuksesta, että luonnossa energia on aina rajallinen resurssi, ja sen käyttö on optimoitava. Vaakakupeissa ovat lisääntyminen ja oman kehon kunnossapito.

Luonnossa kuolema korjaa todennäköisesti jonkin ulkoisen syyn, siis saaliiksi joutumisen, nälkiintymisen tai onnettomuuden seurauksena. Pitkäikäisyys ei siis ole erityisen todennäköistä, vaikka suurimman osan energiastaan käyttäisikin kehoon kertyvien vaurioiden, esimerkiksi DNA:n mutaatioiden korjaamiseen. Kehoa kannattaa korjata vain sen verran, että se pysyy kunnossa sen aikaa kuin on muutenkin todennäköistä säilyä hengissä. Kaikki muu energia kannattaa suunnata lisääntymiseen.

Kertakäyttöisen kehon teorian mukaan vanheneminen on siis seurausta erilaisista kehoon ja soluihin kertyvistä, sattumanvaraisista virheistä ja vaurioista, joiden annetaan tapahtua, koska korjausmekanismit ovat vain riittävän hyviä, eivät täydellisiä. Me nykyihmiset olemme pääaisassa turvassa nälkäkuolemalta ja saaliiksi joutumiselta, joten me pysymme elossa niin kauan, että nämä sattumanvariaset vauriot ja virheet alkavat näkyä erilaisina vaivoina ja sairauksina. Toisin sanoen elämme niin turvattua elämää, että ehdimme tulla vanhoiksi.

Vanheneminen käynnistyy, kun kasvu ja kehitys eivät pysähdy

Uusimpana teorioiden joukkoon on tullut vanhenemisen kehitysteoria, jonka mukaan vanheneminen on kasvun ja kehityksen solutason tapahtumien tarkoituksetonta jatkumista. Tämän teorian lähtökohta on, että kasvun ja kehityksen tapahtuminen on yksilön elämässä ensisijaista, onhan se ehdoton edellytys sille, että yksilö voi saada omia jälkeläisiä ja siirtää geeninsä eteenpäin. Koska tämä on niin tärkeää, valintapaine tämän prosessin hidastamiseksi tai pysäyttämiseksi on erittäin heikko. Niinpä nämä kasvun ja kehityksen prosessit jatkuvat vielä senkin jälkeen, kun varsinainen kehitys on valmis, eli yksilöstä on tullut lisääntymiskykyinen aikuinen. Erinomainen esimerkki tästä on silmän linssin jatkuvasta kasvusta seuraava, ikään liittyvä likinäkö. Kehossa olevat prosessit siis jatkuvat aiheuttaen ongelmia vasta varttuneella iällä.

Mikään teorioista ei ole ylitse muiden

Mitä vanhenemisen teorioista sitten on paras ja eniten oikeassa? Tähän tuskin saadaan yksiselitteistä vastausta. Jos vanheneminen esimerkiksi olisi tulos pelkästään sattumanvaraisten virheiden karttumisesta, miksi se olisi niin samanlaista eliölajista toiseen? Toisaalta, jos vanheneminen se olisi seurausta pelkästään kasvun ja kehityksen tarkoituksettomasta jatkumisesta, miksi yksilöiden välillä havaitaan niin valtavia eroja? Vanhenemisen teoriat selittävät tiettyjä piirteitä vanhenemisesta, mutta yksikään ei kata niistä kaikkia.

Lähteet:

  • Gerontologia (Duodecim, 2022), Luku 15, ”Biologisen vanhenemisen teoriat”
  • Kirkwood, T. B., & Austad, S. N. (2000). Why do we age? Nature, 408(6809), 233–238.

Miksemme elä ikuisesti?

Ihmisen maksimielinikänä pidetään noin 120 vuotta. Erityisen pitkäikäisillä kansoilla useammat saavuttavat yli sadan vuoden iän, mutta maksimielinikä on silti 120-vuoden tienoilla. Voiko sen yli mennä? Mitkä tekijät rajoittavat ihmisen maksimielinikää?

Ikääntymisen teorioita on olemassa niin paljon, että tietomäärään on helppo hukkua. Kuva: Pixabay.

Vanheneminen on monimutkainen prosessi. Vuosien varrella tätä prosessia on pyritty selittämään jos jonkinlaisten teorioiden avulla. Tänä päivänä ikääntymisen teorioita on jo satoja. Myös näkökulmia on tarjolla luonnonvalinnasta aina molekyylitasolle – jokaiselle varmasti löytyy oma suosikki! Teoriat voidaan karkeasti jakaa kahteen eri luokkaan: Ohjelmoituun ikääntymiseen ja virheiden karttumisteoriaan. Tässä tekstissä esittelen lyhyesti tunnetuimpia ikääntymisen teorioita, joihin keskityn syvemmin tulevissa blogikirjoituksissa.

Ikääntymisen koodi on ohjelmoitu sinuun

Ohjelmoidun ikääntymisen teoriat perustuvat ajatukseen, että ikääntyminen on väistämätön prosessi, joka on ohjelmoitu meihin. Ne voidaan edelleen jakaa kolmeen alakategoriaan: Ohjelmoituun elinikään, endokriiniseen teoriaan ja immunologiseen teoriaan. Näistä ensimmäisen mukaan ikääntyminen on seurausta geenien peräkkäisestä aktivoinnista ja hiljentämisestä. Ikääntymisen myötä tämä prosessi häiriintyy muun muassa perimän epävakauden vuoksi, saaden aikaan ikääntymiseen liittyviä muutoksia. Toisin sanoen, solujesi DNA ei enää toimi ikääntyessä samoin kuin nuorena, ja DNA:han kertyy mutaatioita, jotka muuttavat perimän toimintaa. Tämän teorian alle voidaan katsoa kuuluvaksi myös ohjelmoidun solukuoleman teoria, jonka keskiössä ovat telomeerit. Telomeerit ovat pätkä DNA:ta kromosomien päissä, ja ne kuluvat jokaisessa solunjakautumisessa. Kun telomeerit ovat kuluneet loppuun, ei solu enää kykene jakautumaan.

Endokriinisella eli sisäeristysteorialla viitataan sisäeritysrauhasiin, kuten haimaan ja kilpirauhaseen, jotka erittävät verenkiertoon muiden elinten toimintaan vaikuttavia hormoneja. Tämän teorian mukaan muutokset hormonitoiminnassa ohjaavat ikääntymistä. Immunologinen teoria puolestaan pohjautuu kehon vastustuskyvyn heikkenemiseen, jolloin keho tulee alttiimmaksi sairastumiselle ja ikääntymiselle.

Tekevälle sattuu – virheiden karttuminen ohjaa ikääntymistä

Kehomme on jatkuvasti toiminnassa. Tämän vuoksi ei olekaan ihme, että ikääntyessä elimistö kuluu ja solutason virheitä alkaa kertyä. Virheiden karttumisteorioita edustavat muun muassa elimistön kulumisen, aineenvaihdunnan tason, vapaiden radikaalien ja somaattisten mutaatioiden teoriat.

Kuulumisteoria pohjautuu ajatukseen, että keho on kuin auto – kun sitä riittävän pitkään käytetään, osat kuluvat ja auto lakkaa toimimasta. Aineenvaihdunnan tason teoriaa on pohdittu tarkemmin blogitekstissä Prepaid-sydän. Lyhyesti tiivistettynä, korkea aineenvaihdunnan taso johtaa nopeaan vanhenemiseen ja lyhyeen elinikään. Vapaiden radiaalien teoria on versio happiradikaaliteoriasta, jossa mukana ovat myös muut herkästi reagoivat yhdisteet. Vapaiden radikaalien kertyminen – ja toisaalta niiden vastustuskyvyn heikkeneminen – johtaa solutason vaurioihin johtaen vanhenemiseen. Somaattisilla soluilla tarkoitetaan sukusoluja lukuun ottamatta kaikkia elimistön soluja. Somaattisiin soluihin kertyy iän myötä mutaatioita, jotka lopulta alkavat haitata solun toimintaa vaikuttaen lopulta toimintakykyyn koko elimistön tasolla.

Varsinaisten ikääntymisen teorioiden ohella elinikään vaikuttavat monet sairaudet, kuten sydän- ja verisuonitaudit ja syöpä.

”Ikuinen elämä on mahdotonta”

Näin tyhjentävästi otsikoi Ylen tiedeuutiset uuden matemaattisen mallin 1.11.2017. Artikkelissa perusteltiin ikuisen elämän mahdottomuutta solujen välisellä kilpailulla. Iän myötä elimistössä osa soluista hiipuu ja osa kiihdyttää toimintaansa aiheuttaen syöpää. Ikuiseen elämään pyrkivän tulisi näin ollen pyrkiä eroon syöpäsoluista, jolloin tilaa jäisi hiipuneille soluille, mutta toisaalta päästä eroon hiipuneista soluista, jolloin syöpäsolut saisivat vastaavasti lisää tilaa. Koska molempien yhtäaikainen tasapaino ei onnistu, kuolee ihminen lopulta elimistön vanhenemiseen tai syöpään. Tämä on mielenkiintoinen teoria, joka herättänyt myös vastustusta.

Toistaiseksi on siis keksitty useita syitä siihen, miksi me vanhenemme, mutta ei yhtään toimivaa tapaa estää tätä prosessia.

Vanhenemisen biologisten mekanismien tarkka tunteminen antaa arvokasta tietoa kehon toiminnasta. Tämä tieto ei välttämättä silti mahdollista ihmisen maksimieliniän pidentämistä. Olisiko tämä edes tarpeen? 120 vuotta riittäisi ainakin allekirjoittaneelle mainiosti! Sen sijaan tieto voisi auttaa meitä elämään vanhuudessakin mahdollisimman terveinä.

Lähteet:

  • Jin K: Modern Biological Theories of Aging. Aging Dis 2010, 1(2):72-74.
  • Weinert BT, Timiras PS. Invited review: Theories of aging. J Appl Physiol (1985). 2003;95(4):1706-1716.
  • https://yle.fi/uutiset/3-9909607%5B1%5D
  • Nelson P, Masel J. Intercellular competition and the inevitability of multicellular aging. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017;114(49):12982-12987.
  • Jin K, Simpkins JW, Ji X, Leis M, Stambler I. The critical need to promote research of aging and aging-related diseases to improve health and longevity of the elderly population. Aging Dis. 2014;6(1):1-5.